„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Czas trwania projektu:

01.03.2021 – 28.02.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)

Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy)

Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

Cele projektu:

Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych i innowacyjnych, szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Innowacyjne praktyki wzmocnią kompetencje nauczycieli i instytucji szkół polonijnych, poprzez:

1. Podniesienie:

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy;

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z pracy z platformą cyfrową;

– kompetencji pracowników dydaktycznych z organizacji koordynującej prowadzących szkolenia oraz udzielających doradztwa nowym grupom odbiorców.

2. Opracowanie i wdrożenie:

– “Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– e-platformy kompatybilnej z treściami kompendium wraz z 20 kursami e-learningowymi.

3. Udostępnienie rezultatów pracy intelektualnej wraz ze stałym wsparciem dla uczestniczących w projekcie organizacji oraz innym podmiotom i osobom prowadzącym działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby placówek prowadzących polską oświatę poza granicami kraju.

Innowacyjność projektu polega m.in. na przygotowaniu nawiązujących do treści Kompendium szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki oraz pracy z TIK, które pomogą nauczycielom
w pracy z e-platformą oraz udoskonalą warsztat kadry pedagogicznej.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele z organizacji partnerskich oraz spoza organizacji partnerskich (80 osób).

Partnerami projektu są: Fundacja PANSIH (Polska), PASSH (Zjednoczone Królestwo),  Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy).

Aby osiągnąć cele projektu zaplanowano następujące działania:

– uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach projektowych służących zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami;

– uczestnictwo w szkoleniach dla pracowników organizacji projektowych;

– współtworzenie materiałów dydaktycznych;

– opracowanie kursów e-learningowych dostępnych na platformie Moodle;

– opracowanie „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych;

– wypracowywanie i upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej;

– organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej;

– prowadzenie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Z ramienia koordynatora uczestnikami będą pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Osiągnięte rezultaty, szczególnie rezultaty pracy intelektualnej, będą prezentowane podczas spotkań
i konferencji. Odbiorcami będą nauczyciele organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Upowszechnienie rezultatów pracy intelektualnej pozwoli na dzielenie się zasobami i wiedzą fachową, umożliwienie ich wykorzystania przez wszystkie instytucje oraz osoby

prowadzące nauczanie w języku polskim za granicą, również nie uczestniczące w projekcie. Wszystkie produkty będące rezultatami pracy intelektualnej zostaną udostępnione
w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych na platformie, linki na stronie internetowej projektu. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostępie do materiałów.

Długofalowo, po zakończeniu projektu, partnerzy planują kontynuację wspólnej pracy nad zasobami oraz rozszerzenie współpracy na inne instytucje.

Osiągnięte rezultaty, w szczególności „Kompendium nauczyciela – psychologiczne
i pedagogiczne aspekty pracy” oraz kursy e-learningowe, zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Per garantirti un’esperienza migliore del nostro sito web utilizziamo i cookie. Per maggiori dettagli o per gestire il consenso clicca qui.