Konkurs Plastyczny edycja II 2020 – JAN PAWEŁ II

ROP we Włoszech zaprasza na: Konkurs Plastyczny edycja II 2020: “Ludzi można spostrzec zamykając oczy” – Jan Paweł II na obrazach dzieci “Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II

Regulamin konkursu dla uczniów szkół polonijnych i przedszkoli we Włoszech

I. Organizatorzy: Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech II. Partnerzy: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – patronat Konsulat Generalny RP w Mediolanie Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Sponsorzy

III. Główne założenia konkursu: Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2020 i kończy w maju 2020, w Rzymie. Temat prac konkursowych nawiązuje do ogłoszonego przez Senat RP 2020 Rokiem św. Jana Pawła II i brzmi: “Ludzi można spostrzec zamykając oczy” – Jan Paweł II na obrazach dzieci.

IV. Cele konkursu: Wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia, działalności i twórczości Jana Pawła II. Wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami polonijnymi. Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży. Rozwijanie umiejętności twórczych u dzieci i młodzieży.

V. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół polonijnych we Włoszech.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Konkurs będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:

kategoria I: dzieci przedszkolne – temat pracy: Jan Paweł II wśród dzieci

kategoria II: 7 – 11 lat – temat pracy: Miłość do drugiego człowieka – jak widzę przesłanie Jana Pawła II skierowane do dzieci.

kategoria III: 12 lat i więcej – temat pracy: słowa Jana Pawła II – uczestnik, odwołując się do do wybranych słów lub fragmentów biografii Jana Pawła II, maluje przesłanie papieża.

Format pracy:…A3………….. Technika wykonania pracy: malarstwo, grafika, rysunek, (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,). Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestnika konkursu. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki.

Zgłoszenie udziału szkoły lub przedszkola należy przesłać do 31 stycznia 2020 na adres:

it.konkurs0@gmail.com

Do prac plastycznych należy dołączyć kartę uczestnika. Zostanie ona przesłana do szkół i przedszkoli w mailu potwierdzającym zgłoszenie na konkurs. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 25 marca 2020 na adres: Adrianna Jasiewicz, via S.Ambrogio 137/a ; 35010 Trebaseleghe (Pd) Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i zaproszeni w maju do Rzymu. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną do dnia 9 kwietnia 2020. Koordynatorzy: Justyna Skarżyńska-Sernaglia, Adrianna Joanna Jasiewicz – Szkoła Polonijna w Montebelluna.

Opracowanie projektu: dr Anna Szwarc Zając, Joanna Wesołowska.

VI. Uwagi organizatorów:

Uczestnik składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, N. 24, poz. 83); Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.